Declaratii de interese

Alesi locali

2022

DI PAVEL ION
DI GRIGOROIU ADRIAN

2021

D.I. Pavel Ion
D.I. Grigoroiu Adrian

2020

D.I. Pavel Ion-inceput de mandat 2020-2024
D.I. Pavel Ion-final de mandat 2016-2020
D.I. Pavel Ion
D.I. Grigoroiu Adrian-inceput mandat 2020-2024
DI Grigoroiu Adrian-final de mandat 2016-2020
D.I. Grigoroiu Adrian

2017

Pavel Ion
Grigoroiu Adrian

2018

PAVEL ION
GRIGOROIU ADRIAN

2019

 Pavel Ion
 Grigoroiu Adrian

Consiliul Local

2022

DI OPREA EDUARD CONSTANTIN

DI BUDOIU IULIAN

DI DOBRA PETRUTA

DI DUMITRU DRAGOS SORIN

DI IGNAT ION SEBASTIAN

DI OPRINOIU DANIL

DI PETRESCU ION

DI SUHAN LOREDANA

DI UNGUREANU

DI VLAD ADRIAN

DI VLADOIU ION

2021

D.I. Ungureanu Elunia si Dumitru Dragos-Sorin
D.I. Consilieri locali

2020

D.I. Consilieri Locali-inceput de mandat 2020-2024
D.I. consilieri locali_final de mandat 2016-2020

D.I. Consilieri locali

2017

Vladoiu Ion
Vlad Adrian
Turbatu Ciprian
Suhan Maria Loredana
Petrescu Ion
Petrescu Danut-Ion
Oprinoiu Danil
Halciuc Marcela
Enescu Ion
Dumitru Dragos Sorin
Dobra Petruta
Calmiciuc Mirabela

2018

CONSILIERI LOCALI

2019

CONSILIERI LOCALI
Declaratii de interese consilieri locali Dumitru Dragos-Sorin, Enescu Ion, Balan Elena, Tudor Codrut

Aparat de specialitate al Primarului comunei Buciumeni

2022

DI ALBULESCU ROXANA

DI BABOI MARIA MAGDALENA

DI BANULESCU MARIA

DI BIRSAN ELENA ALICE

DI NICOLAE EMILIA

DI PASCU MARIA

DI RIPEA MIHAELA

DI RUSU ELENA

DI STANCU MELANIA CARMEN

DI STROE ELENA

DI SUDITU IONELA MAGDALENA

2021

D.I. -Personalul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Buciumeni

2020

D.I. – Personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buciumeni
D.I. Suditu Ionela Magdalena
D.I. Stroe Elena

2017

Stancu Melania Carmen
Rusu Elena
Pascu Maria
Nicolae Emilia
Leotescu Elena
Banulescu Maria
Banulescu Ionela Magdalena
Baboi Maria Magdalena
ALbulescu Roxana

2018

APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

2019

APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI