Declaratii de avere

Alesi locali

2023

DA PAVEL ION
DA GRIGOROIU ADRIAN

2022

DA PAVEL ION
DA GRIGOROIU ADRIAN

2021

D.A. Pavel Ion
D.A. Grigoroiu Adrian

2020

D.A. Pavel Ion-inceput mandat 2020-2024

D.A. Pavel Ion-final de mandat 2016-2020

D.A. Pavel Ion

DA Grigoroiu Adrian-inceput mandat 2020-2024

D.A. Grigoroiu Adrian-final de mandat 2016-2020

D.A. Grigoroiu Adrian

2017

Pavel Ion

Grigoroiu Adrian

2018

PAVEL ION

GRIGOROIU ADRIAN

2019

Pavel Ion

 Grigoroiu Adrian

Consiliul Local

2023

DA VLADOIU ION

DA UNGUREANU ELUNIA

DA VLAD ADRIAN

DA SUHAN MARIA LOREDANA

DA PETRESCU ION

DA STEFANESCU NECULAE

DA OPREA EDUARD CONSTANTIN

DA OPRINOIU DANIL

DA DUMITRU DRAGOS SORIN

DA IGNAT ION SEBASTIAN

DA DOBRA PETRUTA

2022 CONSILIERI LOCALI

DA OPREA EDUARD-CONSTANTIN

DA BUDOIU IULIAN

DA DOBRA PETRUTA

DA DUMITRU DRAGOS SORIN

DA IGNAT ION SEBASTIAN

DA OPRINOIU DANIL

DA PETRESCU ION

DA SUHAN MARIA LOREDANA

DA UNGUREANU ELUNIA

DA VLAD ADRIAN

DA VLADOIU ION

2021 Consilieri Locali

D.A. rectificata Ungureanu Elunia
D.A. Ungureanu Elunia si Dumitru Dragos Sorin
D.A. Budoiu Iulian, Budoiu Robert, Dobra Petruta, Ignat Ion Sebastian
D.A. Oprinoiu Dani, Oprea Eduard Constantin, Petrescu Ion, Stefanescu Nicolae
D.A. Suhan Maria Loredana, Vlad Adrian, Vladoiu Ion

2020 Consilieri Locali

D.A. Budoiu Iulian, Budoiu Robert, Dobra Petruta- inceput de mandat 2020-2024

D.A. Ignat Ion Sebastian, Oprea Eduard Constantin, Oprinoiu Danil-inceput de mandat 2020-2024

D.A. Petrescu Ion, Sanislav Daniela, Stefanescu Nicolae-inceput de mandat 2020-2024

D.A. Vlad Adrian, Vladoiu Ion-inceput de mandat 2020-2024

D.A. Balan Elena, Calmiciuc Mirabela, Dobra Petruta, Halciuc Marcela-final de mandat 2016-2020

D.A. Oprinoiu Danil, Petrescu Ion, Suhan Maria Loreda, Turbatu Ciprian-final de mandat 2016-2020

D.A. Tudor Crut, Vlad Adrian, Valdoiu Ion-final de mandat 2016-2020

D.A Balan Elena, Calmiciuc Mirabela, Dobra Petruta, Halciuc Marcela

D.A. Oprinoiu Danil, Petrescu Ion, Petrescu Danut-Ion, Suhan Maria-Loredana

D.A. Turbatu Ciprian, Tudor Codrut, Vlad Adrian, Vladoiu Ion

2017

Vladoiu Ion

Vlad Adrian

Turbatu Ciprian

Suhan Maria Loredana

Petrescu Danut Ion

Petrescu Ion

Oprinoiu Danil

Halciuc Marcela

Enescu Ion

Dumitru Dragos Sorin

Dobra Petruta

Calmiciuc Mirabela

2018

CONSILIERI LOCALI

2019 CONSILIERI LOCALI

CALMICIUC MIRABELA

DOBRA PETRUTA

DUMITRU DRAGOS SORIN

ENESCU ION

HALCIUC MARCELA

OPRINOIU DANIL

PETRESCU DANUT ION

PETRESCU ION

SUHAN MARIA LOREDANA

TURBATU CIPRIAN

VLAD ADRIAN

VLADOIU ION

Declaratii de avere consilieri locali Dumitru Dragos-Sorin, Enescu Ion, Balan Elena, Tudor Codrut

Aparat de specialitate al Primarului comunei Buciumeni

2023

DA STANCU MELANIA CARMEN

DA SUDITU IONELA MAGDALENA

DA RIPEA MIHAELA

DA RUSU ELENA

DA PASCU MARIA

DA NICOLAE EMILIA

DA BIRSAN ELENA ALICE

DA BANULESCU MARIA

DA BABOI MARIA MAGDALENA

DA ALBULESCU ROXANA

2022

DA ALBULESCU ROXANA

DA BABOI MARIA MAGDALENA

DA BANULESCU MARIA

DA BIRSAN ELENA ALICE

DA NICOLAE EMILIA

DA PASCU MARIA

DA RIPEA MIHAELA

DA RUSU ELENA

DA STANCU MELANIA CARMEN

DA STROE ELENA

DA SUDITU IONELA MAGDALENA 

2021

DA Albulescu Mihaela, Albulescu Roxana, Birsan Elena Alice, Baboi Maria Magdalena
DA Banulescu Maria, Nicolae Emilia, Pascu Maria, Rusu Elena
DA Stroe Elena, Suditu Ionela Magdalens, Stancu Melania Carmen

2020

D.A. Albulescu Mihaela, Albulescu Roxana, Banulescu Maria, Birsan Elena-Alice

D.A. Baboi Maria-Magdalena, Nicolae Emilia, Pascu Maria, Rusu Elena, Stancu Melania- Carmen

D.A. Suditu Ionela Magdalena

D.A. Stroe Elena

2017

Stancu Melania Carmen

Rusu Elena

Pascu Maria

Nicolae Emilia

Leotescu Elena

Banulescu Maria

Banulescu Ionela Magdalena

Baboi Maria Magdalena

Albulescu Roxana

2018

APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

2019 APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ALBULESCU MIHAELA

ALBULESCU ROXANA

BABOI MARIA MAGDALENA

BANULESCU MARIA

BIRSAN ELENA ALICE

LEOTESCU ELENA

NICOLAE EMILIA

PASCU MARIA

RUSU ELENA

STANCU MELANIA CARMEN